Android: musisz utworzyć obiekt Shared Preferences w c ++ NDK i zapisać trochę wartości Boolean

Amjad Khan 07/29/2017. 3 answers, 887 views
java android android c++ android-ndk android-ndk jni

Jestem nowy w tym nie wiem, jak to zacząć,

Stworzyłem projekt, który jest połączony z C ++ przy użyciu Android.mk

Tak więc, gdy wywołuję metodę z języka Java, powinien on zapisać wartość boolowską do mojego obiektu preferencji współdzielonej.

To jest moja metoda JNI

extern "C"
JNIEXPORT void JNICALL
Java_com_example_sample_storeBoolean(JNIEnv *env,jobject instance){
//TODO 
const char *name ="hello";
__android_log_print(ANDROID_LOG_ERROR, "TRACKERS", "***** %s *****", name);
} 

normalny log, który wydrukowałem działa, wystarczy tylko utworzyć obiekt sharepreference i ustawić wartość boolowską

SharedPreferences prefs = context.getSharedPreferences("myprefdata", Context.MODE_PRIVATE);

prefs.edit().putBoolean("settingnootification", true).commit(); 

Proszę mnie wskazać, jak to zrobić. Dzięki

public abstract SharedPreferences getSharedPreferences(String name, int mode); 

Musisz użyć tej metody w C ++

3 Answers


vikas kumar 08/05/2017.

Właśnie nazwałem saveBoolean(boolean bool) w MainActivity z JNI i zapisałem wartość. Oto kod: MainActivity

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

// Used to load the 'native-lib' library on application startup.
static {
  System.loadLibrary("native-lib");
}

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);
  stringFromJNI(this);
}

/**
 * A native method that is implemented by the 'native-lib' native library,
 * which is packaged with this application.
 */
public native void stringFromJNI(MainActivity mainActivity);

public void saveBoolean(boolean bool){
  SharedPreferences sharedPreferences = this.getSharedPreferences("Test", Context.MODE_PRIVATE);
  sharedPreferences.edit().putBoolean("testBool",bool).commit();
  Log.d("MainActivity","saveBoolean Called "+bool);
} 

}

#include #include extern "C"
JNIEXPORT void JNICALL
Java_com_android_techgig_sharedpref_MainActivity_stringFromJNI(JNIEnv *env,jobject obj /* this */) {

  jclass cls = (env)->GetObjectClass(obj); //for getting class
  jmethodID mid = (env)->GetMethodID(cls, "saveBoolean", "(Z)V"); //for getting method signature, Z for boolean
  if (mid == 0)
    return;
  //will return 0 in case of class not found
  (env)->CallVoidMethod(obj, mid, true); //now calling actual method
  printf("native called");
} 

Oto typy sygnatur metod

Signature  Java Type
Z  boolean
B  byte
C  char
S  short
I  int
J  long
F  float
D  double 

Oto link do odkrywania więcej ..

Szczęśliwe kodowanie !!!


mko 07/31/2017.

Chyba chcesz wywołać klasę Java ze swojego kodu. Proponuję wywołać Java z powrotem z twojego kodu C ++.

Spójrz tutaj:

https://github.com/mkowsiak/jnicookbook/tree/master/recipeNo032

W tym przykładzie, co robisz, to:

 • Java wywołuje C ++
 • W oparciu o informacje przekazane z Java, C ++ dołącza do JVM
 • Kod C ++ wywołuje kod Java z innej klasy (w twoim przypadku będzie to obiekt SharedPreferences)

Być może będziesz potrzebował klasy pomocników, aby uprościć sprawę. Np. PreferencesStorer - gdzie otrzymasz odpowiednie preferencje, klasy i wartości, które chcesz zapisać.

Spójrz tutaj:

public static int fun() {
 System.out.println("From JVM");
 return 0;
} 

Jest to metoda, którą chcesz wywołać, ale chcesz, aby była: store (wartość ciągu, tryb int).

W twoim kodzie (w Javie) musisz utworzyć ten obiekt i przekazać go jako argument do twojego kodu C ++. Wewnątrz C ++ chcesz wywołać metodę tego obiektu. Wewnątrz JVM będzie już tam - gotowy do połączenia.

Jeśli to nie jest to, czego szukasz, myślę, że musisz podać trochę więcej informacji, aby cały przypadek użycia był trochę bardziej przejrzysty.

Baw się z JNI


Amjad Khan 09/06/2017.

Muszę wywołać metodę getSharedPreferences (), więc jak mogę ją nazwać i zapisać boolean.

Stworzyłem dwie proste metody przechowywania i pobierania wartości boolowskiej w NDK C ++

MainActivity.java

public class MainActivity extends Activity {
  // Used to load the 'native-lib' library on application startup.
  static {
    System.loadLibrary("Native");
  }
  private Activity activity;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    activity=MainActivity.this;
    setStoreBoolValues(activity, true);

    if (getStoreValues(activity))
      Log.e("Store Value", " ** true **");
    else
      Log.e("Store Value", " ** false **");
  }

  public native boolean getStoreValues(Activity activity);
  public native void setStoreBoolValues(Activity activity, boolean flag);
} 

Deklarowana metoda natywna w MainActivity i nazywana również moim plikiem .so

NativeClass.Cpp

jobject mainClass;

jstring spname(JNIEnv *env) {
  return env->NewStringUTF("sharedstore");
}

jstring objectname(JNIEnv *env) {
  return env->NewStringUTF("boolvaluestore");
}

extern "C"
JNIEXPORT jboolean JNICALL
Java_com_ebizzinfotech_amjad_contentresolverproj_MainActivity_getStoreValues(JNIEnv *env,
                                       jobject instance,
                                       jobject activity) {

  jclass spcls = env->FindClass("android/content/SharedPreferences");
  jclass contextcls = env->FindClass("android/content/Context");
  mainClass = env->NewGlobalRef(activity);
  jmethodID mid = env->GetMethodID(contextcls, "getSharedPreferences",
                   "(Ljava/lang/String;I)Landroid/content/SharedPreferences;");
  jmethodID midbool = env->GetMethodID(spcls, "getBoolean",
                     "(Ljava/lang/String;Z)Z");
  jobject jobjectshared = env->CallObjectMethod(mainClass, mid, spname(env), 0);
//  jobject jobjectsharededit = env->CallObjectMethod(jobjectshared,midedit);
  jboolean jboolean1 = env->CallBooleanMethod(jobjectshared, midbool,objectname(env), JNI_FALSE);

  env->DeleteLocalRef(spcls);
  env->DeleteLocalRef(contextcls);
  return jboolean1;
}


extern "C"
JNIEXPORT void JNICALL
Java_com_ebizzinfotech_amjad_contentresolverproj_MainActivity_setStoreBoolValues(JNIEnv *env,
                                         jobject instance,
                                         jobject activity,
                                         jboolean flag) {
  jclass spcls = env->FindClass("android/content/SharedPreferences");
  jclass speditorcls = env->FindClass("android/content/SharedPreferences$Editor");
  jclass contextcls = env->FindClass("android/content/Context");

  mainClass = env->NewGlobalRef(activity);

  jmethodID mid = env->GetMethodID(contextcls, "getSharedPreferences",
                   "(Ljava/lang/String;I)Landroid/content/SharedPreferences;");

  jmethodID midedit = env->GetMethodID(spcls, "edit",
                     "()Landroid/content/SharedPreferences$Editor;");

  jmethodID midputbool = env->GetMethodID(speditorcls, "putBoolean",
                      "(Ljava/lang/String;Z)Landroid/content/SharedPreferences$Editor;");

  jmethodID midapply = env->GetMethodID(speditorcls, "apply",
                     "()V");
  jobject jobjectshared = env->CallObjectMethod(mainClass, mid,spname(env), 0);
  jobject jobjectsharededit = env->CallObjectMethod(jobjectshared, midedit);
  env->CallVoidMethod(env->CallObjectMethod(jobjectsharededit, midputbool, objectname(env), flag),
            midapply);
  env->DeleteLocalRef(spcls);
  env->DeleteLocalRef(contextcls);
  env->DeleteLocalRef(speditorcls);
} 

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags